AYDINLATMA METNİ

ANASAYFA AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA, ELEKTRONİK ORTAMDA YAYINLANAN VE TARAFINIZCA DOLDURULAN BAŞVURU FORMLARI İLE İŞLENEN VERİLERİNİZ HAKKINDA

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (bundan sonra kısaca KVKK olarak bahsedilecektir.) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Şirketimiz, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1) VERİ SORUMLUSU:

Veri sorumlusu Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.’dir.

2) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

Tarafınızca internet sitemiz üzerinden sipariş formunu doldurarak bizimle iletişime geçmeniz mümkün olup, sipariş formunu doldurarak tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Sipariş formumuz nezdinde işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

1- Kimlik Verisi : Ad-Soyad

2- İletişim Verisi : E-posta adresi, Telefon numarası

3- Diğer : Siparişini talep etmek istediğiniz ürün bilgileri

3) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi;

• Müşteri portföyünün belirlenmesi,

• Sipariş formunda bahsi geçen ürünün talep edilen miktarda mevcut olup olmadığına ilişkin depo bilgilerinin sorgulanması,

• İleride kurulabilecek bir satış akdi için üretim miktarının belirlenmesi,

• Kampanya ve detaylar hakkında bilgi verilmesi,

• İletişimin sağlanması,

• Şirket adresine uzak bir noktada olmanız durumunda kolay bir alım-satım hizmeti sağlanması,

gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

4)İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimize internet üzerinden sipariş formu doldurma kanalıyla verdiğiniz kişisel verileriniz;

• Elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formu üzerinden sizinle iletişime geçilmesi durumunda, şirket yetkilisi tarafından beyan ettiğiniz ve mutabık kaldığınız ürün üzerinden talebiniz oluşturulması ve satış sözleşmesinin kurulması halinde şirketimizin ilgili birimleriyle paylaşılabilecektir.

5) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Aşağıdaki yöntemle toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz’e yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla;

• Elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.

6) KVKK 11. MADDE UYARINCA HAKLARINIZ:

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Şirketimiz’e başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere;

• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,

• işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını;

• yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu;

• hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini;

• yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini;

• yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini;

• kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu;

münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile İmes Sanayi Sitesi D Blok 406 Sok.No:4 Dudullu / İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, yahut noter kanalıyla ulaştırabilir veya ‘’[email protected]‘’adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun (30 gün içinde) reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İş bu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. © Copyright Arslan Kaynak Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 2019. Tüm hakları saklıdır.